Krajowa Izba Rozliczeniowa – zakres obowiązków


Klienci banków zwykle nie wnikają w to, jak funkcjonuje system bankowości elektronicznej oraz jaką drogę musi pokonać przelew zanim trafi na konto odbiorcy. Ogromną rolę w tym wszystkim pełni Krajowa Izba Rozliczeniowa, która odpowiada m.in. za system płatniczy Elixir, a także za błyskawiczne płatności online na platformie Paybynet. Warto zatem znać zakres najważniejszych obowiązków, który leży w gestii Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Międzybankowe przelewy Elixir

Czasami zastanawiamy się, o której godzinie pieniądze pojawią się na naszym koncie lub zostaną zaksięgowane na rachunku odbiorcy. Odpowiedź na to pytanie poznamy, znając sposób rozliczenia transakcji Elixir, za co odpowiada Krajowa Izba Rozliczeniowa. Instytucja pełni tu rolę pośrednika, który przekazuje dyspozycje między dwoma, różnymi bankami. Jak to działa w praktyce?

Na początku, dyspozycja złożona przez klienta oczekuje na dalszą realizację. Następuje to w trakcie sesji wychodzącej, w której bank przekazuje przelew właśnie do Krajowej Izby Rozliczeniowej. System spółki przetwarza przelewy w trzech sesjach w godzinach: 9:30 – 10:30, 13:30 – 14:30 oraz 16:00 – 17:00. Dopiero teraz przelew jest przekazywany do banku odbiorcy gdzie zostanie zaksięgowany na rachunku odbiorcy w trakcie jednej z sesji przychodzących.

Krajowa Izba Rozliczeniowa przetwarza również niektóre przelewy międzynarodowe. Właściwymi systemami rozliczeniowymi w tym przypadku jest Euro Eliksir oraz Swift.

System szybkich płatności internetowych Paybynet

Błyskawiczne płatności internetowe znacznie usprawniły usługi oferowane przez sklepy internetowe. Dawniej musieliśmy zapłacić tradycyjnym przelewem, który docierał do odbiorcy zwykle na następny dzień roboczy. Dopiero wtedy sklep rozpoczynał realizacje naszego zamówienia. Teraz oczywiście mamy możliwość dokonania szybkiej płatności online, która sprawi, że pieniądze trafią do odbiorcy w przeciągu kilku minut. W przypadku wielu sklepów internetowych, odpowiada za to system Paybynet, który został uruchomiony przez Krajową Izbę Rozliczeniową w 2007 roku.

Ile pieniędzy z konta może zabrać komornik – kwota wolna od zajęcia


Jednym z pierwszych kroków podjętych przez komornika w trakcie postępowania będzie zajęcie rachunku bankowego należącego do dłużnika. Istnieją jednakże klarowne przepisy, które określają, jaką kwotę maksymalnie może zabrać komornik. Na koncie dłużnika musi pozostać tzw. kwota wolna od zajęcia, która umożliwi osobie dalsze funkcjonowanie na co dzień. Ile pieniędzy z konta bankowego dłużnika może zabrać komornik?

Kwota wolna od zajęcia w roku 2019

Komornik w pierwszej kolejności stara się uzyskać należność z pensji wpływającej na rachunek bankowy dłużnika. Kwota wolna jest ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Od nowego roku, płaca minimalna brutto wynosi 2250 PLN. Komornik jest zobligowany pozostawić na rachunku bankowym dłużnika 100% minimalnego wynagrodzenia wyrażanego w kwocie netto, czyli 1633,78 PLN. Zajęciu podlega nadwyżka od tej granicy. Przy wyższych zarobkach należy także pamiętać, że komornik nie może zająć więcej niż 50% wynagrodzenia netto.

Jak obliczyć kwotę wolną w zależności od wymiaru pracy?

Nieco mniej środków pozostanie na koncie osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasowym. W tym przypadku, kwotę wolną od zajęcia oblicza się na podstawie wzoru: kwota minimalnego wynagrodzenia netto * wymiar pracy. Możemy zatem łatwo policzyć, że w przypadku osób zatrudnionych na 1/2 etatu, kwota wolna wyniesie 816,50 PLN. Wciąż obowiązuje zasada, że w trakcie postępowania komorniczego zajęte może zostać maksymalnie 50% wynagrodzenia.

Dług alimentacyjny jest rozpatrywany w innych kategoriach

Powyższe zasady obliczania kwoty wolnej od zajęcia nie obowiązują osób posiadających długi alimentacyjne. W tym przypadku, komornik może zająć bardzo dużą część środków na koncie. Przepisy mówią o 60% kwoty wynagrodzenia netto. Co więcej, jeśli długi są efektem niespłaconych alimentów, nie obowiązuje zasada o płacy minimalnej. Nawet przy minimalnych zarobkach, kwota wolna wynosi 650 PLN czyli 40% wynagrodzenia netto .

Co można wrzucić w koszty jednoosobowej firmy?


Każdy przedsiębiorca ponosi koszty potrzebne do uzyskania przez firmę dochodu. Są to właśnie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli jesteśmy je w stanie udokumentować fakturami, możemy je odliczyć od podatku dochodowego. W ten sposób możemy zaoszczędzić niemałą kwotę. Warto wiedzieć, co można wrzucić w koszty jednoosobowej firmy.

Wydatki z tytułu prowadzenia firmy

Podatek dochodowy jest obliczany na podstawie kwoty przychodów pomniejszonych o poniesione koszty ich uzyskania. W definicji Urzędu Skarbowego znajdziemy wyjaśnienie, że koszty muszą posiadać rzeczywisty związek przyczynowo-skutkowy z odniesionymi przychodami. Prawo jest stosunkowo elastyczne, dlatego w przypadku wielu kosztów można bez trudu znaleźć właściwe uzasadnienie, który wykaże zasadność odliczenia wydatku od podatku dochodowego. Warunkiem koniecznym jest oczywiście dowód poniesienia kosztów w postaci faktur.

Jakie koszty możemy odliczyć od podatku dochodowego?

To, jakie koszty możesz uwzględnić przy odliczaniu kwoty podatku zależy w dużej mierze od obszaru działalności Twojej firmy. Prezentujemy przykładowe koszty, które przysługują odliczeniu:

  • Środki trwałe – to wszystkie urządzenia, maszyny, budynki oraz wyposażenie biura niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli przychody w pierwszym roku nie pokryją poniesionych kosztów, przedsiębiorca może zostać zwolniony z podatku.
  • Licencje i wartości prawne – prowadząc działalność gospodarczą nie możesz sobie pozwolić na korzystanie z tzw. „piratów” na swoim komputerze służbowym. Zakup niezbędnych licencji i oprogramowania również przysługuje zwolnieniu z podatku.
  • Koszty transportu – jeśli działalność firmy w dużej mierze wymaga stałego kontaktu z kontrahentami, możesz wliczyć samochód w środki trwałe i odprowadzać wszelkie koszty związane ze spotkaniami i wyjazdami służbowymi.
  • Opłaty za prowadzenie biura – od podatku możesz odliczyć również wszelkie koszty związane z wynajęciem biura, a także opłatą czynszu i rachunków. Uwzględnić możemy również rachunki za media i usługi telekomunikacyjne wykorzystywane w ramach prowadzenia działalności.
  • Wydatki na reklamę – czerpanie zysków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wymaga oczywiście klientów. Tych pozyskujemy w ramach prowadzenia kampanii reklamowej. Możemy zatem pokryć koszty przeznaczone na reklamę naszej firmy.

Komornicy nie będą podatnikami VAT w 2019 roku


Komornicy świętujący nadejście Nowego Roku mieli podwójne powody do świętowania. Dopiero 31 grudnia czyli w Sylwestra, Ministerstwo Finansów potwierdziło spodziewane zmiany. Rzecznik Ministerstwa za pośrednictwem Twittera poinformował, że komornicy będą zwolnieni z podatku VAT od roku 2019. To efekt szerokich zmian, które w ostatnich miesiącach zostały wprowadzone w kontekście prawidłowo przeprowadzanych egzekucji komorniczych.

Egzekucja komornicza pod lupą

W ostatnich latach diametralnie wzrosła liczba skarg oraz zażaleń na przeprowadzone procedury komornicze. Dłużnicy zarzucali komornikom nieetyczne zachowanie oraz zajmowanie majątku o wartości przekraczającej łączną sumę zadłużenia. Państwo postanowiło zatem bliżej przyjrzeć się procedurze i wprowadzić zmiany, które mają zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

W rezultacie, od nowego roku komornicy mają obowiązek nagrywania wszystkich czynności komorniczych. Jednocześnie, funkcjonariusze zostali objęci ustawą, która zobowiązuje ich do wydawania publicznych oświadczeń majątkowych. Krajowa Rada komornicza nie protestowała przeciwko wprowadzonym zmianom, ale domagała się zwolnienia funkcjonariuszy z podatku VAT. W innym razie, dalsze wykonywanie tego zawodu byłoby wyjątkowo nieopłacalne. Istniało zatem realne zagrożenie deficytów w strukturze funkcjonariuszy pełniących obowiązki komornicze.

Komornik jako funkcjonariusz publiczny

W ostatnich latach zarzucano komornikom kierowanie się własnym zyskiem. Na tym mieli tracić przede wszystkim dłużnicy narażeni na dodatkowe koszty. Wraz z nowym rokiem sytuacja ulega diametralnej zmianie. Zwolnienie z podatku VAT sprawia, że komornik będzie działał jak funkcjonariusz publiczny, który musi kierować się restrykcyjnymi przepisami oraz dobrem interesu publicznego. Na tym skorzystają także dłużnicy, którzy nie muszą się już obawiać nieetycznych zachowań oraz zajmowania majątku, którego wartość przekracza sumę zadłużenia.

Reklamacja do banku – jak napisać i gdzie złożyć?


Z roku na rok banki komercyjne robią wszystko, aby oferowane produkty finansowe były jak najkorzystniejsze dla klientów. Wciąż zdarzają się jednak sytuacje, w których klient ma podstawy by czuć się oszukanym przez bank. Powodem może być naliczenie nieprawidłowych opłat lub niewywiązanie się banku z obowiązków wyszczególnionych w umowie. Swoich praw możemy dochodzić poprzez złożenie reklamacji do banku.

Jak dobrze napisać reklamację do banku?

Niektóre banki posiadają gotowy wzór reklamacji. Możemy jednak samodzielnie sformułować odpowiednie pismo. Należy zachować zwięzłość, zaznaczyć akapity, a także pamiętać o formalnych zapisach takich jak: data złożenia reklamacji, dane osobowe i kontaktowe, a także dokładne dane odbiorcy, czyli naszego banku. Co należy umieścić w reklamacji?

1. Treść zażalenia – w tym miejscu należy zwięźle sformułować powód, dla którego nie jesteśmy zadowoleni z jakości usług świadczonych przez bank. Oczywiście zażalenie powinno być dobrze uargumentowane. Warto znaleźć właściwe paragrafy w umowie, które wskazują na niewywiązanie się z obowiązków przez bank. Uwzględnij kiedy sytuacja miała miejsce oraz opisz, czy sprawa dotyczy systemu bankowości elektronicznej czy konkretnego oddziału banku.

2. Oczekiwania wobec banku – w tym akapicie należy wyrazić nasze oczekiwania względem banku. W jaki sposób powinien zachować się bank aby zadośćuczynić Ci swój błąd? Zwrot niesłusznej opłaty? Atrakcyjna promocja spersonalizowana specjalnie dla Ciebie? A może formalne przeprosiny? Pamiętaj, że masz prawo oczekiwać naprawienia zaistniałej sytuacji.

3. Forma odpowiedzi – tutaj po krótce opisz, jakiej odpowiedzi oczekujesz od banku. Mailowo, telefonicznie, a może listownie? Oczywiście pozostaw w tym miejscu dane kontaktowe, które pozwolą bankowi odpowiedzieć na Twoją reklamację.

W jaki sposób najlepiej złożyć reklamację?

Jeśli reklamacja dotyczy ważnej sprawy, warto udać się do banku i poprosić pracownika o sporządzenie pisma, że przyjął on naszą reklamację. Jeśli zażalenie wyślemy formą elektroniczną, istnieje duże prawdopodobieństwo, że bank nie odpowie, a my nie będziemy w stanie udowodnić, że nasza reklamacja faktycznie wpłynęła do banku. Odpowiedzi na nasze pismo powinniśmy oczekiwać w przeciągu najbliższego miesiąca.

Kiedy dotrze przelew bankowy – godziny sesji Elixir


Szczegółowe arkana funkcjonowania banków zwykle pozostają po za strefą zainteresowań większości ludzi. Nam, jako klientom, zależy po prostu na wygodnej i szybkiej formie zarządzania swoimi pieniędzmi. Czasami zdarzają się jednak sytuacje gardłowe, w której potrzebujemy wiedzieć, kiedy przelew dotrze na konto odbiorcy. Tego dowiemy się poznając podstawy funkcjonowania systemu przelewów tradycyjnych Elixir.

W jaki sposób działa system Elixir

Przelew międzybankowy musi pokonać trzy kolejne etapy, zanim znajdzie się na rachunku odbiorcy. Pierwszym, jest sesja przelewów wychodzących, w którym bank nadaje dyspozycje i przekazują ją do rozliczenia. Przelewy międzybankowe Elixir są rozliczane trzy razy dziennie w trakcie sesji NPB. Mają one miejsce w godzinach: 10:30 – 11:00, 14:30 – 15:00, 17:00 – 17:30. Ostatnim krokiem jest zaksięgowanie przelewu w banku odbiorcy w trakcie sesji przychodzącej. Powyższy schemat dotyczy wyłącznie przelewów przeprowadzanych między różnymi bankami.

Godziny sesji przelewów wychodzących i przychodzących

Dokładne godziny sesji rozliczeniowej są różne w zależności od wewnętrznych przepisów banku. Każdy bank przeprowadza jednak po trzy sesje przychodzące i wychodzące. Dyspozycje przelewu do innego banku są przekazywane w godzinach: 7:30 – 9:30, 11:30 – 13:30 oraz 14:00 – 16:00. Sesje przychodzące mają miejsce w godzinach: 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00, 16:30 – 18:00. Jeśli dyspozycje złożymy z samego rana, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przelew dotrze do odbiorcy tego samego dnia. Przelewy wykonywane po południu zwykle przychodzą w kolejnym dniu roboczym.

Co zrobić gdy zależy nam na czasie?

Bywają takie sytuacje, w których musimy bardzo szybko przekazać pieniądze na konto odbiorcy. Np. kupiliśmy używany samochód, a z racji na dużą kwotę, wygodniejszą opcją będzie przelew niż płatność gotówką. Do naszej dyspozycji pozostaje system SORBNET, który przekazuje środki w dni robocze zwykle w przeciągu jednej godziny, a także system BlueCash, który funkcjonuje każdego dnia i bazuje na rozliczeniu transakcji szybszymi przelewami wewnętrznymi. Przeprowadzenie szybkiego przelewu wiąże się zwykle z dodatkowymi kosztami.

Jak obliczane są odsetki kredytowe?


Oprocentowanie nominalne informuje nas o głównych kosztach związanych z podjęciem zobowiązania finansowego w banku. Zyskiem instytucji są odsetki naliczane do każdej, miesięcznej raty. Większość osób nie interesuje się dziedziną finansów co może mieć wpływ na wybór oferty, która nie będzie spełniać naszych oczekiwań. Warto zatem poznać podstawy dotyczące odsetek kredytowych. Za co płacimy bankowi w trakcie spłaty zobowiązania?

Z czego składa się oprocentowanie nominalne?

Obliczając oprocentowanie nominalne należy wziąć pod uwagę dwa elementy składowe. Pierwszym z nich jest referencyjna wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym wyznaczana przez stopę WIBOR. Stopa bazowa jest naliczona w zależności od okresu: miesiąca, kwartału lub roku. Drugim elementem składowym oprocentowania jest marża. To właśnie z tytułu marży, bank czepie zysk na udzielonym kredycie. Na jej wysokość wpływa przede wszystkim termin spłaty. Im dłużej będziemy spłacać kredyt, tym więcej kosztów poniesiemy z tytułu naliczonych odsetek.

W jaki sposób bank nalicza odsetki?

Oprocentowanie nominalne informuje o kosztach w stosunku rocznym. Z kolei odsetki kredytowe są naliczane w każdym miesiącu. Bank ustala pozostały kapitał do spłaty i na tej podstawie oblicza wysokość miesięcznych odsetek. Znaczenie ma również ilość dni w danym miesiącu. W przypadku rat stałych, bank na początku oblicza odsetki, a następnie dodaje część kapitałową w celu uzyskania równej kwoty. Z kolei w przypadku rat malejących, odsetki są doliczone do kwoty kapitału. A zatem, wraz z mniejszą kwotą zobowiązania mniejsze będą również odsetki kredytowe.

Oprocentowanie nominalne a RRSO

Wielu klientów ma problem z odróżnieniem oprocentowania nominalnego i RRSO. Spłacając kredyt, koszty ponosimy nie tylko z tytułu odsetek, ale również innych opłat pobieranych prze bank. W kosztach pozaodsetkowych należy uwzględnić: prowizje, ubezpieczenie, opłaty administracyjne. Te koszty, w odróżnieniu od oprocentowania nominalnego, uwzględnia wskaźnik RRSO. A zatem, rzeczywista roczna stopa oprocentowania informuje nas o łącznych kosztach kredytu.

500+ pozytywnie wpływa na rynek pracy


Wiele osób krytykowało program Rodzina 500+ twierdząc, że wywrze on niekorzystne zmiany na rynku pracy. Jak się jednak okazuje, obawy były bezpodstawne. Świadczenie nie tylko nie wpłynęło niekorzystnie, ale wręcz poprawiło aktywność zawodową Polaków. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Oficjalny raport GUS prezentuje dane statystyczne odnoszące się do blisko 6 milionów ludzi w wieku 18-64 lat, które otrzymują bądź otrzymywały świadczenie Rodzina 500+. Wyniki nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Ponad 95% osób badanych stwierdziło, że otrzymanie świadczenie nie wpłynęło na ich decyzje na rynku pracy. Większość osób badanych to osoby zatrudnione, które nie zrezygnowały z posiadanej posady na skutek otrzymania świadczenia.

To obala teorię osób krytykujących, które twierdziły, że świadczenie spowoduje masowe zwolnienia z pracy. Stereotyp rodziny żyjącej z zasiłków i 500+ okazuje się nieprawdziwy i nie ma wiele wspólnego z obecną sytuacją zawodową Polaków. Z całą pewnością takie sytuacje się zdarzały, jednak na szczęście jest to marginalny odsetek przypadków.

Badanie wyszczególnia drobną różnicę zachowań w zależności od płci. Ponad 98% mężczyzn zadeklarowało, że rządowe świadczenie Rodzina 500+ nie wpłynęła na podejmowane przez nich decyzje na rynku pracy. W przypadku kobiet odsetek ukształtował się na poziomie 92,6%. Różnica prawdopodobnie znajduje swoje źródło wśród matek wychowujących dzieci. Jak się jednak okazuje, bardzo mało kobiet zrezygnowało z pracy na rzecz wychowywania dziecka.

Zmiany na rynku pracy z powodu świadczenia 500+ zadeklarowało zaledwie 291 tysięcy osób badanych. Co ciekawe, zmiany te mają charakter pozytywny! Aż 76 tys. osób po uzyskaniu świadczenia zdobyło pracę. Niewiele mniej, bo 75 tys. osób podjęło próbę znalezienia zatrudnienia. Zaledwie 33 tys. osób zrezygnowało z pełnionego zawodu na skutek świadczenia 500+. To pokazuje, że obawy krążące wokół programu były bezpodstawne.

Karencja w spłacie raty kredytu – jak uzyskać wakacje kredytowe?


Niektóre miesiące w roku są szczególnie trudne dla naszego portfela. Może się zatem przydarzyć sytuacja, w której zabraknie Ci bieżących środków na nadchodzącą ratę kredytu. W takiej sytuacji należy bezzwłocznie skontaktować się z bankiem i wystąpić o karencję w spłacie raty. Jeśli dotąd nie miałeś problemów ze spłatą zobowiązania, bank może zamrozić nadchodzącą ratę. W ten sposób zyskasz czas potrzebny do poprawienia swojej sytuacji finansowej.

Czym jest karencja spłaty kredytu?

Klient ma możliwość z różnych przyczyn poprosić o tymczasowe zawieszenie spłaty kredytu. W przypadku wakacji kredytowych, taka możliwość przysługuje zwykle raz do roku i uwzględnia całą kwotę. W przypadku karencji, zawieszenie spłaty może trwać nawet kilka miesięcy. Ustalane są jednak indywidualne warunki, m.in. czy zawieszeniu ulega całość raty, czy tylko część kapitałowa. Umowa kredytowa może z góry określać limity dotyczące karencji oraz wakacji kredytowych.

Co dzieje się z zaległą ratą? W przypadku wakacji kredytowych jest ona po prostu doliczana do kolejnych rat. Bardziej skomplikowana jest procedura karencji gdy okres zawieszenia spłaty jest stosunkowo długi. Bank tworzy zwykle nowy harmonogram spłaty indywidualnie dostosowany do potrzeb klienta. Karencję często stosuje się wobec osób posiadających przejściowe problemy finansowe. Zawieszenie spłaty pozwala im poprawić swoją sytuację finansową i kontynuować spłatę zobowiązania bez dodatkowych perturbacji.

W jaki sposób można zawiesić spłatę kredytu?

Niezależnie czy zależy nam na karencji spłaty czy na wakacjach kredytowych, należy udać się do banku z dużym wyprzedzeniem. Najlepiej nawet na kilkanaście dni przed terminem spłaty kolejnej raty. W przypadku wakacji kredytowych, warunkiem pozytywnej decyzji ze strony banku jest wcześniejsza systematyczność w spłacie zobowiązania. Karencja wymaga natomiast omówienia nowych warunków spłaty oraz ułożenia nowego harmonogramu. W związku z tym, formalności związane z karencją są nieco większe niż w przypadku wakacji kredytowych.

Jakie progi podatkowe obowiązują w Polsce w 2019 roku?


Wiele osób pozostawia rozliczenie podatku na ostatnią chwilę. W świetle obowiązujących przepisów, pracodawca ma obowiązek dostarczyć rozliczony PIT-11 do końca lutego. Sprawą możemy zająć się wcześniej korzystając z pomocy programów do wypełniania PIT-ów. Wcześniejsze załatwienie sprawy pozwala zaoszczędzić nerwów oraz czasu spędzonego w kolejce do Urzędu Skarbowego. Czy w 2019 roku progi podatkowe uległy zmianie?

Osoby zwolnione z podatku

Od roku 2017 kwota zwolniona z podatku jest systematycznie powiększana. W bieżącym roku rozliczeniowym, podatku nie zapłacą osoby, których dochód roczny nie przekroczył 8,000 PLN. W tej sytuacja, kwota pomniejszająca podatek jest stała i wynosi 1440 PLN. Z kolei w przypadku osób, których dochód mieści się w przedziale 8-13 tysięcy, kwota pomniejszająca ma charakter dygresyjny i jest obliczana na podstawie wzoru: 883,98 PLN * (podstawa obliczenia podatku – 8000) / 5000 PLN.

Pierwszy próg podatkowy

Zmianom nie uległy natomiast progi podatkowe. W przypadku osób, których dochód roczny nie przekracza kwoty 85,528 zł, podatek wyniesie 18%. W celu wyliczenia podatku należy ustalić dochód oraz odjąć od przychodu koszty uzyskania. Następnie odejmujemy wszelkie przysługujące nam ulgi. Uzyskaną kwotę należy zaokrąglić, a następnie odjąć kwotę pomniejszającą podatek. W przedziale dochodu 13,001 – 85,528 PLN, kwota pomniejszająca wynosi 556,02 PLN.

Drugi próg podatkowy

Nieco inaczej rozliczają się osoby podlegające pod drugi próg podatkowy. Dotyczy on podatników, których roczny dochód przekroczył kwotę 85,528 PLN. W tej sytuacji na początku odliczamy podstawę w wysokości 15,395 PLN, a następnie, dodajemy do niej 32% nadwyżki od kwoty progowej, czyli 85,528 PLN. Dopiero później uwzględniamy przysługujące nam ulgi oraz kwotę pomniejszającą podatek, która w przypadku drugiego progu podatkowego jest obliczana na podstawie wzoru: 556,02 PLN (podstawa obliczenia podatku – 85 258 PLN) / 41,472 PLN.